Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków - Towarzyszymy w Twojej misji

Codzienność osoby duchownej niesie ze sobą wiele wyzwań. Ogranicz ryzyko niepowodzenia

Twojej misji, ubezpieczając się od następstw nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub życia.

Zakres świadczeń z tytułu śmierci ubezpieczonego oraz świadczeń z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu obejmujące:

a) świadczenie z tytułu śmierci,

b) świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu - % za %,

c) zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,

d) zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na  terytorium RP,

e) świadczenie za leczenie uciążliwe,

f) świadczenia powypadkowe typu assistance na terytorium RP

Świadczenia i ryzyka dodatkowe:

a) Zwrot kosztów leczenia

b) Dieta szpitalna

c) Zasiłek dzienny

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków w tym również następstwa obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie.

Zakres terytorialny: cały świat

(świadczenia wypłacane są wyłącznie w złotych polskich).

Okres ubezpieczenia: 1 rok

Czas ochrony ubezpieczeniowej: pełny (24 h)

Wysokość składki za świadczenia podstawowe z rozszerzeniem o następstwa zawału serca

i krwotoku śródczaszkowego z podziałem na różne sumy ubezpieczenia przedstawia poniższa tabela:

propozycja Ipropozycja IIpropozycja III
zakressuma w złsuma w złsuma w zł
Podstawowy + zawał10.00020.00030.000
Śmierć + zawał5.00010.00015.000
koszty leczenia1.0001.0001.000
dieta szpitalna202020

zasiłek dzienny202020
Składka/1 os30 zł60 zł90 zł

Korzyści

• Zabezpieczenie rodziny i najbliższych w przypadku śmierci

• Stosunkowo wysoka suma ubezpieczenia przy relatywnie niskiej składce

• Prosta forma zawarcia umowy ubezpieczenia oraz szybka wypłata odszkodowania.

Ogólne warunki zbiorowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków – UZ/110/2008 z dnia 3 marca 2008 r. Zarządu PZU S.A.

Wszelkich informacji na temat ubezpieczenia udzielają pracownicy Agencji Ubezpieczeniowej PPU PORT Sp. z o.o.,